Generalforsamling - se indkaldelser og referat nederst
Generalforsamlingen er Grundejerforeningens højeste myndighed, og det er kun den, som kan ændre eller ophæve gældende vedtægter. Under hensyntagen til tinglyste deklarationer og servitutter, kan generalforsamlingen træffe beslutninger, der er bindende for alle foreningens medlemmer, inden for følgende: 

 • Bestemmelser om bevarelse af bebyggelsens karakter og bygningernes udseende
 • Regler for vedligeholdelse af de enkelte ejendomme
 • Regler for benyttelse og vedligeholdelse af fællesfaciliteter, vej-, sti- og andre fællesarealer
 • Ordensregler

Indkaldelse
Den årlige ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april, men søges afholdes så tidligt som muligt af hensyn til blandt andet godkendelse af regnskab samt budget og kontingent. Indkaldelse skal udsendes senest 4 uger før afholdelsen, og forslag til emner, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før datoen for generalforsamlingen. For yderligere detaljer henvises til vedtægterne. 

Dagsorden
Den ordinære generalforsamling afvikles efter følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af budget for det kommende år, samt fastlæggelse af bidrag fra medlemmerne
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Indkaldelser og referater findes herunder: