Om Grundejerforeningen Masten-Sprydet

Grundejerforeningens officielle navn er "Grundejerforeningen for Terrassehusområderne Borupgård II og III", men i daglig tale kaldes den "Masten-Sprydet" efter de to vejnavne, som ejendommene ligger på. Foreningen er registreret under CVR-nr. 26353564

Grundejerforeningen blev oprettet i 1979 i umiddelbar forlængelse af husenes færdiggørelse. Foreningen består af 93 husstande, og det er foreningens formål at:

  1. Bevare et smukt, sundt og sikkert boligmiljø for alle - voksne såvel som børn.
  2. Varetage medlemmernes grundejerinteresser både udadtil og indadtil.
  3. Deltage i administration og vedligeholdelse af vej-, sti- og fællesarealer.
  4. Forestå vedligeholdelse og reparation af bebyggelsens tage m.m.

 Bestyrelsen

En bestyrelse bestående af 5 ordinære medlemmer og 2 suppleanter varetager foreningens daglige drift i overensstemmelse med gældende vedtægter. Der afholdes normalt bestyrelsesmøder 4 - 6 gange årligt - eller efter behov.

Der udsendes løbende beboernyheder efter behov. 

 

Medlemskab

De til enhver tid værende ejere af bebyggelsens ejendomme har pligt til at være medlem af Grundejerforeningen. Medlemskontingent betales via Arbejdernes Landsbank, Helsingør Afdeling.

Ved ejerskifte udtræder den hidtidige ejer umiddelbart, og den nye ejer indtræder som nyt medlem af foreningen. Meddelelse om ejerskifte sendes til foreningens bestyrelse senest 2 uger efter handelens indgåelse.

 

Fællesarealer

For at sikre en høj kvalitet i vedligeholdelse af foreningens fællesarealer både sommer og vinter er grundejerforeningen pr. 1. maj 2015 overgået til pasning af de grønne områder, stier og veje via kontrakt med en fast ekstern leverandør.  

 

Administrator

Foreningens administration herunder bogholderi m.v. varetages af en ekstern administrator.

   

Vedtægter og deklarationer

Foreningens vedtægter blev vedtaget ved den stiftende Generalforsamling 8. februar 1979. Vedtægterne er senere ændret og justeret ved efterfølgende generalforsamlinger 

22. april 1981
26. juni 1984
19. juni 1991
9. april 2008
11. juni 2012
11. april 2013

Den gældende udgave af vedtægterne findes nederst på siden. 

Generalforsamling

Generalforsamlingen er Grundejerforeningens højeste myndighed, og det er kun den, som kan ændre eller ophæve gældende vedtægter. Under hensyntagen til tinglyste deklarationer og servitutter, kan generalforsamlingen træffe beslutninger, der er bindende for alle foreningens medlemmer, inden for følgende:

  1. Bestemmelser om bevarelse af bebyggelsens karakter og bygningernes udseende.
  2. Regler for vedligeholdelse af de enkelte ejendomme.
  3. Regler for benyttelse og vedligeholdelse af fællesfaciliteter, vej-, sti- og andre fællesarealer.
  4. Ordensregler.
  

Den årlige ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april måned.